ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014

Τροπολογία του ΚΚΕ για την ικανοποίηση αιτημάτων των ναυτεργατών και των εργαζομένων στις ναυτιλιακές εταιρείες, σε περίπτωση εκποίησης πλοίου ως ναυάγιο

Τροπολογία - προσθήκη κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης, Διαμάντω Μανωλάκου, Γιάννης Γκιόκας και Χρήστος Κατσώτης, ζητώντας την προνομιακή ικανοποίηση του συνόλου των ναυτεργατών και των εργαζομένων στις ναυτιλιακές εταιρείες, σε περίπτωση εκποίησης πλοίου ως ναυάγιο.
Η Τροπολογία κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας υπουργείου Υγείας».
Αναλυτικά το κείμενο:
«ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο Σχέδιο Νόμου: "Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας υπουργείου Υγείας".
ΘΕΜΑ: Προνομιακή ικανοποίηση απαιτήσεων ναυτεργατών
Πάγια θέση του ΚΚΕ είναι η πλήρης ικανοποίηση των εργασιακών και λοιπών δικαιωμάτων των εργαζομένων, ανεξάρτητα του εάν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη θάλασσα ή στη στεριά.
Ως εκ τούτου, το ΚΚΕ προτείνει νομοθετική ρύθμιση με την οποία αναγνωρίζεται η προνομιακή ικανοποίηση του συνόλου των ναυτεργατών και των εργαζομένων στις ναυτιλιακές εταιρείες, σε περίπτωση εκποίησης πλοίου ως ναυάγιο. Ταυτόχρονα, δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του σε όλους τους εργαζόμενους που παλεύουν για την άμεση ικανοποίηση των απαιτήσεών τους.
Επίσης, διαπιστώνεται ότι η τιμή εκποίησης των διαφόρων πλοίων ναυαγίων είναι κατώτερη της πραγματικής, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται υπόνοιες για τους διενεργούντες τους πλειστηριασμούς.
Θα πρέπει να τεθεί αντικειμενικό κριτήριο ελάχιστης τιμής εκποίησης η αξία του πλοίου ως σιδηρομετάλλευμα με βάση τη διεθνή τιμή του σιδηρομεταλλεύματος (σκράπ). Με βάση τα ανωτέρω προτείνουμε:
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο Σχέδιο Νόμου: "Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας".
ΘΕΜΑ: Προνομιακή ικανοποίηση απαιτήσεων ναυτεργατών
"1. α) Προηγούνται προνομιακά επί του πλοίου οι απαιτήσεις των ναυτεργατών, πλοιάρχου και πληρώματος, των εργαζομένων με κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ, και επικουρική στο ΕΤΕΑ (πρώην ΤΕΑΥΝΠΤ - ΤΑΝΠΥ), εξαιρουμένων των συγγενών α΄ και β΄ βαθμού και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της πλοιοκτήτριας. Καθώς και των συντηρητών και ναυτικών φυλάκων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους και το έργο τους επί του πλοίου, διατηρώντας αυτό ως οικονομική μονάδα προς το κοινό συμφέρον των δανειστών, ως και τα δικαστικά έξοδα και ακολουθούν:
β) Τα εκ της ναυτολογήσεως πληρώματος δικαιώματα του ΝΑΤ και οι συναφείς φόροι προς τη ναυσιπλοΐα.
γ) Τα έξοδα επιθαλάσσιας αρωγής, διασώσεως, ναυαγιαιρεσίας.
δ) Τα τέλη και δικαιώματα ελλιμενισμού.
2. α) Το τίμημα εκποίησης δεν μπορεί να είναι κατώτερο της αξίας του πλοίου ως σιδηρομετάλλευμα (σκράπ).
β) Σε περίπτωση που, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του αρ. 2 του Ν. 2881/2001 (Α' 16), έχει κατατεθεί από τον Οργανισμό, όπως αυτός ορίζεται στο αρ. 1 παρ. 2 του νόμου αυτού, ποσό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως υπόλοιπο προϊόντος πλειοδοτικού διαγωνισμού, το ως άνω Ταμείο, ενεργώντας για λογαριασμό του κυρίου του ναυαγίου, υποχρεώνεται να αποδώσει εξ αυτού για την ικανοποίηση των απαιτήσεων με τη σειρά που ανωτέρω ορίζονται.
3. Αν το τίμημα από την εκποίηση του ναυαγίου έχει αναληφθεί από τον Οργανισμό, όπως αυτός ορίζεται στο αρ. 1 παρ. 2 του Ν.2001/2001 (Α’16), σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του αρ. 2 του Ν.2881/2001, η ανωτέρω υποχρέωση απόδοσης βαρύνει τον ίδιο.
4. Το παρόν να έχει αναδρομική ισχύ από την 1-6-2009.
Κάθε αντίθετη διάταξη νόμου καταργείται"».