ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015

Στην Τράπεζα της Ελλάδος τα αποθεματικά ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών ταμείων με τροπολογία της κυβέρνησης

Τροπολογία για την παράδοση των κεφαλαίων των ΝΠΔΔ και των ασφαλιστικών ταμείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να εξασφαλιστεί ρευστό για την αποπληρωμή των δόσεων των δανείων του Ελληνικού Δημοσίου, θα κατατεθεί στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο «για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης», όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών (ολόκληρη η ανακοίνωση στα συνημμένα).
Η τροπολογία θα αναφέρει: «Τα κεφάλαια που κατατίθενται από τα ΝΠΔΔ και ΑΦ (σ.σ. Ασφαλιστικούς Φορείς) στην Τράπεζα της Ελλάδος σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης δύνανται να επενδύονται στο σύνολό τους σε συμβάσεις αγοράς ή πώλησης τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με σύμφωνα επαναπώλησης/επαναγοράς με αντισυμβαλλόμενο το Ελληνικό Δημόσιο (repos, reverse repos, buy/sell back, sell/buy/back). Σε περίπτωση κεφαλαιακών ζημιών των ΝΠΔΔ και ΑΦ από την για οποιονδήποτε λόγο μη προσήκουσα και ιδίως μη έγκαιρη ή μη ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου ως αντισυμβαλλομένου σε συμβάσεις αγοράς ή πώλησης με σύμφωνα επαναγοράς, το ΝΠΔΔ ή ο ΑΦ που υπέστη τη ζημία έχει απευθείας αξίωση αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου».
Καθησυχάζει το υπουργείο
Σε μία προσπάθεια να καθησυχάσει τις ανησυχίες για την τύχη των αποθεματικών, το υπουργείο ισχυρίζεται ότι πρόκειται για κίνηση που στοχεύει στην «καλύτερη αξιοποίηση των κεφαλαίων των φορέων και των Ταμείων» και προσθέτει ότι «ο περιορισμός των επενδυτικών επιλογών της ΤτΕ διασφαλίζει ότι τα κεφάλαια των δημόσιων οργανισμών θα δύνανται να επενδύονται αποκλειστικά σε άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία».
Επίσης το υπουργείο υποστηρίζει ότι «δεν υποχρεώνονται τα Ταμεία και οι φορείς να μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους στην ΤτΕ» και προσθέτει ότι «θεσπίζεται η απευθείας αξίωση των Φορέων και των Ταμείων κατά του Ελληνικού Δημοσίου για τυχόν κεφαλαιακές ζημίες που υφίστανται από την επένδυση των κεφαλαίων τους».
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, «το Ελληνικό Δημόσιο, καλύπτοντας απευθείας τέτοιες ζημίες, εξασφαλίζει ταυτόχρονα την έγκαιρη ικανοποίηση των τρεχουσών αναγκών των δημόσιων οργανισμών».